Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

„DANEX – Bis” Danel Magdalena

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności poprzez inwestycje. W ramach planowanego do realizacji projektu wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna w której zostanie zorganizowana działalność produkcyjna Wnioskodawcy. Realizacja planowanego projektu umożliwi wprowadzenie w firmie nowej organizacji procesu produkcyjnego. W ramach planowanego do realizacji projektu zakupione zostaną nowe maszyny niezbędne do wprowadzenia do produkcji nowego rodzaju wzorników fug. Realizacja projektu nie spowoduje zmniejszenia stanu zatrudnienia, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w postaci czterech nowych stanowisk pracy na których zatrudnieni zostaną pracownicy w pełnym wymiarze czasu pracy. W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną do oferty udoskonalone produkty. Projekt umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych a tym samym zwiększenie przychodów i zysków i zwiększenie konkurencyjności firmy

 

Wartość projektu netto: 500 000,00 PLN       Wartość dofinansowania: 425 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Skip to content