Ogólne warunki zamówienia
1. Zamawiający oświadcza, że w całości bez żadnych zastrzeżeń akceptuje treść warunków handlowych, zawartych w niniejszych „Ogólnych Warunkach Zamówienia”.

2. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na realizowanie zamówienia przy udziale, współdziałaniu lub podzlecaniu prac w całości lub w ich części firmom zewnętrznym, z którymi to firmami Zleceniobiorca współpracuje.

3. Zawarcie umowy następuje po podpisaniu przez Zamawiającego / lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego /, opieczętowaniu dokumentu zamówienia i przesłaniu go w formie pisemnej do Zleceniobiorcy za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Zamówienie może nastąpić na podstawie ofert przygotowanej przez Zleceniobiorcę. W przypadku przesłania zamówienia drogą elektroniczną, oryginał zamówienia zostanie niezwłocznie przesłany do Zleceniobiorcy za pośrednictwem poczty.

4. Osoba, która podpisuje lub potwierdza zamówienie, a nie jest uprawniona do działania w imieniu Zamawiającego, ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniobiorcy na zasadach art. 103 kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej zgodnie z punktem 3 niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia, pod rygorem nieważności.

6. Wszelki oświadczenia każdej ze stron dla swojej skuteczności wymagają formy pisemnej.

7. Pisemne zamówienie powinno zawierać w szczególności:

a/ określenie Zamawiającego: nazwa firmy, w razie osób fizycznych imię i nazwisko, nazwę pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza, numer w CEIDG lub w KRS / wraz z kopią CEIDG lub KRS/, adres siedziby firmy, adres działalności gospodarczej i adres zamieszkania osoby fizycznej, NIP, REGON, numer PESEL osoby fizycznej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zlecenie i upoważnionej do kontaktu, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej i odpowiedzialnej za zlecenie,
b/ określenie przedmiotu zamówienia wraz z dokładnym opisem materiałów,
c/ dodatkowe warunki jak: ilość przedmiotu zamówienia, cenę netto i brutto, termin realizacji zamówienia, miejsce dostawy lub odbioru przedmiotu zamówienia,
d/ nazwę pliku z zaakceptowanym projektem graficznym.

1. Zamawiający dostarczy Zleceniobiorcy przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wszelkie informacje o materiałach, logotypy konieczne do wykonania zamówienia ( w tym projekty, pliki, matryce ) wraz z numerami kolorystycznymi określonymi w paletach Pantone, RAL, CMYK lub dokładnie wskaże kolor w odniesieniu do dostarczonego wzoru, jednak z zastrzeżeniem, iż wówczas kolor może nie być identyczny niż na wzorze, co akceptuje Zamawiający, a Zleceniobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

2. Brak informacji lub niesprecyzowane informacji określonych w punkcie 6 i 7 niniejszych Ogólnych Warunkach Zamówienia powoduje wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności Zleceniobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a Zamawiający ponosi wszelkie koszty wykonanych już prac i zakupionych materiałów przez Zleceniobiorcę, jak również pokryje wszelkie szkody powstałe po stronie Zleceniobiorcy, jak również szkody powstałe w wyniku odstąpienia od umowy.

3. Zleceniobiorca obowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pisemnym zamówieniem, opakować towar zgodnie ze standardami przyjętymi przez Zleceniobiorcę i właściwościami przedmiotu zamówienia oraz wydać przedmiot zamówienia lub dostarczyć zgodnie z warunkami wskazanym w pisemnym zamówieniu.

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy ponosi on wszelkie koszty wykonanych już prac i zakupionych materiałów przez Zleceniobiorcę, jak również pokryje szkody powstałe w wyniku odstąpienia od umowy.

5. W razie gdy Zamawiający zleci wykonanie projektu graficznego przedmiotu zamówienia Zleceniobiorcy, określi wówczas dokładne wymogi dotyczące projektu graficznego i dostarczy materiały niezbędne do wykonania projektu. Wtedy termin wykonania zlecenia odpowiednio się wydłuży, co zostanie określone w umowie. Zleceniobiorca przystąpi do realizacji projektu graficznego wyłącznie po ustaleniu i zaakceptowaniu wszystkich koniecznych wymogów projektu graficznego oraz po dostarczeniu materiałów do wykonania projektu graficznego. Projekt graficzny wykonany przez Zleceniobiorcę jest chroniony stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku wykorzystywania przez Zamawiającego, projektu graficznego autorstwa Zleceniobiorcy, Zleceniodawca będzie obciążony wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa oraz zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 100 % zamówienia. Koszty z tytułu przygotowania projektu graficznego, na podstawie którego zostało zrealizowane zamówienie pokrywa Zleceniobiorca, jednak w sytuacji odstąpienia od umowy lub niezłożenia zamówienia koszty przygotowania projektu graficznego zapłaci Zamawiający. W sytuacji gdy projekt graficzny przygotowany będzie przez Zamawiającego, wykonanie zamówienia zostanie podjęte wyłącznie, gdy Zleceniobiorca przeanalizuje i zaakceptuje dostarczony przez Zamawiającego projekt graficzny. W razie gdy projekt graficzny będzie wymagał poprawek lub uzupełnień, Zamawiający zobowiązany będzie to wykonać, pod warunkiem nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, w tym wypadku Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaakceptowania projektu graficznego przez Zleceniobiorcę, Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia próby koloru – proof kolorystyczny, podania numerów kolorów określonych w paletach Pantone, RAL, CMYK lub dokładnego wskazania koloru w odniesieniu do dostarczonego wzoru, jednak z zastrzeżeniem, iż wówczas kolor może nie być identyczny niż na wzorze, co akceptuje Zamawiający, a Zleceniobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności ani kosztów z tym związanych. Akceptacja projektów graficznych następuje w drodze elektronicznej poprzez przesyłanie dokumentów PDF lub JPG, lub w inny sposób przyjęty przez obie strony. Akceptacja projektu graficznego przygotowanego przez Zleceniobiorcę nie może trwać dłużej niż 14 dni od dnia przesłania go w formie jak wyżej.

6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ilość, jakość i terminowość dostarczonego przez Zamawiającego materiału potrzebnego do wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienie nie biegnie do czasu dostarczenia przez Zamawiającego materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia i projektu graficznego. Termin realizacji zamówienia nie rozpoczyna się, w razie gdy materiały potrzebne do wykonania zamówienia, w tym projekt graficzny obarczone są wadą, co do jakości lub ilości materiałów.

7. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za realizację zamówienia z zastrzeżeniem do wysokości zamówienia, co akceptuje Zamawiający.

8. Cena zamówienia oraz forma płatności zostanie określona w pisemnym zamówieniu.

9. Dostawa przedmiotu zamówienia może nastąpić w partiach lub jednorazowo w całości, co zostanie określone w pisemnym zamówieniu. Po upływie 3 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zmówienie Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy, chyba że działanie Zleceniobiorcy w tym zakresie było zawinione.

10. W razie opóźnienia z zapłatą Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem lub dostarczeniem w całości lub w części zamówienia, a nadto żądać odsetek ustawowych.

11. Reklamację co do ilości oraz jakości zamówienia Zamawiający może zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia, w formie pisemnej z opisem szczegółowym wykrytej wady, ilości przedmiotu zamówienia. Reklamacja nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego, które dotyczą uchybień mniejszych niż 5% zamówienia lub zamówienie nie zostanie zidentyfikowane, jako wykonane przez Zleceniobiorcę. Reklamacja w zakresie uszkodzeń podczas transportu przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie, gdy Zamawiający wskaże przy odbiorze na dokumencie odbioru zamówienia opis uszkodzeń przedmiotu zamówienia, który zostanie podpisany przez osobę przekazującą oraz Zamawiającego, a przedmiotowy dokumenty zostanie dostarczony Zleceniobiorcy w terminie 3 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zleceniobiorca zgłoszoną reklamacje, jak powyżej rozpozna w terminie 14 dni od dnia dostarczenie pisemnej reklamacji.

12. Spory między stronami rozstrzygać będzie Sąd siedziby Zleceniobiorcy.

13. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych zamówień oraz ich fotografowania dla celów promocyjnych.

14. Ogólne Warunki Zamówienia są wiążące dla stron umowy i stanową integralną część umowy.

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą stojaków i POSów.